Imagine.IT là tên trung tâm chuyển giao công nghệ và ứng dụng của Viện MICA. Imagine.IT hoạt động như một cầu nối giữa các nhóm/phòng nghiên cứu Viện MICA và cộng đồng doanh nghiệp. Imagine.IT phát triển các giải pháp cụ thể cho khách hàng trong việc nghiên cứu khoa học và ứng dụng ra thị trường. Thông qua chuyển giao công nghệ, đổi mới có thể được đưa vào các sản phẩm và dịch vụ trực tiếp phục vụ lợi ích xã hội, cũng như nghiên cứu, giáo dục tại Viện MICA và Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Mục đích
• Thu hút và hỗ trợ giảng viên sinh viên trong nghiên cứu ứng dụng
• Tạo nguồn tài chính cho các nghiên cứu, phát triển và giáo dục của viện Mica

 

Chiến lược phát triển 
• Cung cấp một hệ thống chuyển giao công nghệ toàn diện cho Viện MICA qua đó tạo điều kiện và tăng cường chuyển giao công nghệ giữa Mica với các công ty trong và ngoài nước;

• Thương mại hóa các sản phẩm công nghệ của Viện MICA

• Tăng cường hợp tác giữa các nhóm nghiên cứu MICA và các ngành công nghiệp khoa học công nghệ;

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ của Imagine.IT là hỗ trợ các doanh nghiệp công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin bằng cách:

• Phát triển công nghệ: thiết kế, xây dựng hoặc cải tiến sản phẩm, phát triển và thử nghiệm quá trình xây dựng thiết bị chuyên dụng hoặc nguyên mẫu, cải tiến hoặc phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, vv ;

• Thông tin và đào tạo: phát triển đào tạo, công nghệ thông minh, tìm kiếm thông tin, thử nghiệm đánh giá sau đào tạo, nghiên cứu thị trường và tính khả thi của sản phẩm, tham gia vào việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, vv.

Imagine IT's R&D Themes