Ngày 11 tháng 7, cuộc họp đầu tiên của Viện MICA với ban giám đốc của tập đoàn Rạng Đông, dưới sự chủ trì của Chủ tịch hội đồng quản trị Rạng Đông là Bà Ngô Ngọc Thanh, được tổ chức tại trụ sở chính của tập đoàn.
Mục tiêu của sự kiện này là để trao đổi tầm nhìn về tăng cường hợp tác giữa hai bên và xác định các hoạt động ưu tiên trong quá trình hợp tác nhằm phát triển lợi ích chung.