Phòng sự chủ yếu miêu tả các hoạt động nghiên cứu khoa học của viện MICA, trong đó nhấn mạnh vai trò của nghiên cứu tương tác người-máy và ứng dụng trong đời sống xã hội. 

 

Một vài hình ảnh của phóng sự trên TV: