Cơ quan hỗ trợ

Quan hệ hợp tác với đối tác trong và ngoài nước là nguyên tắc chìa khóa trong sự hình thành và phát triển của Imagine IT. Một mặt, nền tảng công nghệ của Imagine IT đã được xây đắp từ nhiều năm nghiên cứu và hợp tác thông qua các dự án nghiên cứu, dưới sự định hướng và quản lý của Viện Nghiên cứu Quốc tế MICA. Mặt khác, trong quá trình phát triển, Imagine IT đã thực sự muốn kết nối với các đối tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau (nghiên cứu, công nghiệp) để mang tầm nhìn đổi mới của mình phục vụ nhu cầu của thị trường và xã hội.

 

 

 

Đối tác

Thực hiện chuyển giao công nghệ từ hơn 10 năm qua, Imagine IT đã mở ra cho nhiều đối tác bên ngoài cánh cửa truy cập vào kiến thức khoa học, con người, cơ sở hạ tầng của  của MICA. Hợp tác với các ngành công nghiệp, doanh nghiệp nhỏ, trường đại học và cơ quan chính phủ và đưa công nghệ mới vào thị trường là nhiệm vụ chính của Imagine It trong Viện Nghiên cứu Quốc tế MICA.