GS. CASTELLI Eric Viện nghiên cứu MICA Bảo vệ Tiến sỹ tại Pháp
  Eric Castelli là Phó Giáo Sư (Associate Professor) tại Viện Công nghệ Quốc Tế Grenoble (Grenoble INP) từ năm 1990 đến năm 2014. Ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trong lĩnh vực hệ thống điện tử  năm 1989 và luận án HDR năm 1999. Đã từng làm việc tại Viện Truyền thông Parlee (ICP) trong giai đoạn 1984-1997 và sau đó tham gia phòng thí nghiệm CLIPS từ tháng 1 năm 1998 đến tháng 9 năm 2001, ông hiện đang làm việc tại Hà Nội, Việt Nam trong vai trò đồng giám đốc của Viện Nghiên Cứu Quốc Tế MICA, chịu trách nhiệm về quản lý chương trình khoa học . Năm 2009, ông trở thành giáo sư danh dự của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông đã xuất bản khoảng 140 bài báo khoa học về các khía cạnh khác nhau của phân tích, tổng hợp, nhận dạng giọng nói, xử lý tín hiệu và thiết bị đo đạc chung. Ông cũng đã tham gia vào hơn 25 dự án quốc gia và quốc tế.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    PGS. Nguyễn Quốc Cường
Viện nghiên cứu MICA
Viện Điện
Bảo vệ Tiến sỹ tại Pháp
  Ông Nguyễn Quốc Cường tốt nghiệp đại học (1996), thạc sỹ (1998) ngành điện tử tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Năm 2002, ông nhận bằng Tiến sỹ với luận văn về nhận dạng giọng nói ở Grenoble INP (Viện Công nghệ Quốc tế Grenoble) và được phong hàm Phó Giáo sư năm 2014. Hiện tại, ông là giảng viên/nghiên cứu viên tại Khoa đo lường và tin học công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và cũng giữ vai trò Phó Viện Trưởng Viện MICA. Lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm xử lý tín hiệu, nhận dạng giọng nói, hệ thống nhúng và truyền thông sóng điện từ.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    TS. Lê Thị Lan
Viện nghiên cứu MICA Bảo vệ Tiến sỹ tại Pháp
  TS. Lê Thị Lan tốt nghiệp đại học và có bằng thạc sỹ về xử lý tín hiệu và truyền thông tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Cô bảo vệ thành công luận văn tiến sỹ tại PULSAR, INRIA Sophia Antipolis, trường đại học Nice, Pháp vào năm 2009. Cô hiện đang là giảng viên/nghiên cứu viên tại phòng Thị giác máy tính, Viện Nghiên cứu Quốc tế MICA, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Lĩnh vực nghiên cứu chính của cô là content-based indexing and retieval, video understanding, tương tác người-máy.  

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    TS. Trần Đỗ Đạt
Viện nghiên cứu MICA Bảo vệ Tiến sỹ tại Pháp
  Trần Đỗ Đạt tốt nghiệp và lấy bằng kỹ sư điện tử viễn thông của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2001. Sau khi nhận bằng thạc sỹ về xử lý tín hiệu và truyền thông, ông theo học và bảo vệ thành công luận văn tiến sĩ trong lĩnh vực Tín hiệu hình ảnh trong giọng nói và viễn thông tại EEATS, Grenoble INP, Pháp vào năm 2007. Ông hiện là trưởng phòng Giao tiếp Tiếng nói của Viện Nghiên cứu Quốc tế MICA, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Lĩnh vực nghiên cứu chính của ông bao gồm xử lý ngôn ngữ tiếng nói và tương tác người-máy.

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    TS. Trần Thị Thanh Hải
Viện nghiên cứu MICA Bảo vệ Tiến sỹ tại Pháp
  TS. Trần Thị Thanh Hải tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2001. Cô theo học thạc sỹ về Thị giác máy tính và Robot tại Viện Công nghệ Grenoble năm 2002, và tiếp tục làm và nhận bằng tiến sỹ tại đó vào năm 2006. Cô đang là giảng viên/nghiên cứu viên tại phòng Thị giác máy tính của Viện Nghiên cứu quốc tế MICA, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Lĩnh vực nghiên cứu chính của cô là nhận dạng hình ảnh đối tượng, video understanding, và tương tác người-máy.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    TS. Nguyễn Việt Sơn
Viện nghiên cứu MICA
Viện Điện
Bảo vệ Tiến sỹ tại Pháp
  TS. Nguyễn Việt Sơn tốt nghiệp khoa Kỹ thuật điện tử của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội vào năm 2002. Năm 2004, ông đã có bằng Thạc sĩ khoa học về Đo lường và điều khiển hệ thống. Ông nhận bằng tiến sĩ  về "tín hiệu và hình ảnh" tại Telecom ParisTech, Pháp vào năm 2009. Ông hiện là giảng viên Khoa đo lường và tin học công nghiệp và là Phó Viện trưởng Viện Điện của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông cũng là nghiên cứu viên của phòng Giao tiếp tiếng nói tại Viện Nghiên cứu quốc tế MICA. Lĩnh vực nghiên cứu chính của ông là Xử lý tiếng nói (sản xuất, tổng hợp, nhận dạng, nhận thức thử nghiệm) và tương tác người -máy (HMI).

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.